Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής σε υφιστάμενους Φορείς Κ.ΑΛ.Ο. ή/και σε φυσικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται για την ίδρυση φορέων Κ.ΑΛ.Ο.

Συγκεκριμένα οι υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής αφορούν στην:

  • Εκπόνηση Επιχειρηματικού Σχεδίου και Αίτηση Χρηματοδότησης

  • Εκπόνηση Marketing Plan

  • Εκπόνηση Επιχειρηματικού Σχεδίου και υποστήριξη στην υποβολή αίτησης για εγγραφή στο Γενικό Μητρώο Φορέων ΚΑΛΟ

*Η παροχή υπηρεσιών της Β’ Δέσμης Ενεργειών από τους Δικαιούχους αποτελεί έμμεση κρατική ενίσχυση για τους φορείς Κ.ΑΛ.Ο. που θα τις λάβουν, και υπάγονται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1407/2013 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis).

4 Βήματα για να λάβετε τις υπηρεσίες της Β’ Δέσμης Ενεργειών:

  1. Έρχεστε σε επικοινωνία μαζί μας προκειμένου να συμμετέχετε στα ενημερωτικά σεμινάρια. Το βήμα αυτό είναι υποχρεωτικό για τα φυσικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται για την ίδρυση φορέων Κ.ΑΛ.Ο. και προαιρετικό για τους υφιστάμενους Φορείς Κ.ΑΛ.Ο.

  2. Κάνετε την αίτησή σας ηλεκτρονικά οποιαδήποτε στιγμή επιθυμείτε, μέσω αυτής της ιστοσελίδας. Η αίτησή σας συνοδεύεται από ερωτήσεις προκειμένου να μπορέσουμε να σχηματίσουμε μια εικόνα για την ιδέα σας ή τον υφιστάμενο Φορέα σας.

  3. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα τα οποία θα ανακοινώνονται στην παρούσα ιστοσελίδα, θα γίνεται αξιολόγηση των αιτήσεων που έχουν συγκεντρωθεί προκειμένου να επιλεγούν  τα φυσικά πρόσωπα ή οι υφιστάμενοι Φορείς Κ.ΑΛ.Ο που θα λάβουν την υπηρεσία για την οποία έχουν αιτηθεί. Μετά το πέρας της εκάστοτε ημερομηνίας και εφόσον δεν επιλεγείτε, διατηρείτε το δικαίωμα να κάνετε εκ νέου αίτηση στον επόμενο κύκλο επιλογής.

  4. Εφόσον επιλεγείτε τους επόμενους 2 με 3 μήνες θα συνεργαστούμε στενά με συστηματικό τρόπο, μέχρι το παραδοτέο της υπηρεσίας που έχετε κάνει αίτηση.

Γιατί υπάρχει διαδικασία επιλογής;

 Θέλουμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι:

  • Οι προσφερόμενες υπηρεσίες της Α΄και Β΄Δέσμης προσφέρονται χωρίς αντίτιμο για τους αποδέκτες από συγκεκριμένους πόρους υλοποίησης της Δράσης «Κέντρα Στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020

  • Σύμφωνα με τους όρους υλοποίησης της Δράσης, η γεωγραφική κάλυψη του «Κέντρου Στήριξης» είναι η Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών δηλαδή ο Δήμος Αθηναίων, Βύρωνος, Γαλατσίου, Δάφνης – Υμηττού, Ζωγράφου, Ηλιουπόλεως, Καισαριανής, Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, άρα οι αιτούντες της Β΄Δέσμης Ενεργειών θα πρέπει να έχουν έδρα ή εγκατάσταση ή να δημιουργήσουν εγκατάσταση σε μια από τις παραπάνω περιοχές

  • Ο αριθμός των παρεχόμενων υπηρεσιών της Β΄Δέσμης Ενεργειών είναι συνάρτηση των διαθέσιμων από τη «Δράση» ανθρώπινων πόρων ως εκ τούτου χρειάζεται μια διαδικασία επιλογής

Ποιά είναι τα κριτήρια επιλογής;

 Οι απαντήσεις που δίνονται σε κάθε αίτηση μελετώνται και αξιολογούνται ποιοτικά από 2 συμβούλους με τη βοήθεια ενός εργαλείου διάγνωσης το οποίο έχουμε αναπτύξει εσωτερικά για να μας στηρίξει στην διαδικασία.

Τα σημεία που μελετώνται είναι: Ποια είναι η σχέση των αιτούντων με την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, κατά πόσο η ιδέα ή η λειτουργία είναι Βιώσιμη και υποστηρίζει την Αειφορία, κατά πόσο η Οικονομική Δραστηριότητα δεν περιλαμβάνει ανυπέρβλητους κινδύνους και τέλος κατά πόσο η Ομάδα κρίνεται αποτελεσματική (σύνθεση & λειτουργία ομάδας, διακυβέρνηση, διαχείριση κ.α.).

Κατεβάστε τις ερωτήσεις που θα κληθείτε να απαντήσετε στην αίτησή σας

Κάντε την αίτησή σας για την υπηρεσία υποστήριξης & συμβουλευτικής

Καταληκτική ημερομηνία 2ου κύκλου: 30 Οκτωβρίου 2019